PTOLEMAIS I

Żelazowski J. (ed.), Ptolemais in Cyrenaica. Studies in memory of Tomasz Mikocki [Ptolemais I], Warsaw 2012

PTOLEMAIS II

Książka prezentuje przebieg nieinwazyjnych badań wykopaliskowych pozostałości starożytnego miasta Ptolemais w libijskiej Cyrenajce, jednego z największych przedsięwzięć archeologicznych w rejonie basenu Morza Śródziemnego, zrealizowanych dzięki pomocy finansowej Narodowego Centrum Nauki.

Przebadano ponad 150 hektarów ziemi. Podstawowymi metodami badań w terenie były pomiary z wykorzystaniem precesji w polu magnetycznym, a także odczyty gradiometryczne z wykorzystaniem transdukcji. Opracowano geofizyczne mapy ilustrujące pomiary, które powstały w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji graficznej danych z różnych urządzeń pomiarowych.

Na dużym obszarze ziemi, ułożonej tarasowo, ze zróżnicowanym składem geologicznym, znaleziono tuż pod jej powierzchnią w południowej i centralnej części miasta Ptolemais liczne pokłady reliktów starożytnej architektury. Dzięki zaawansowanym pomiarom udało się sporządzić dokumentację fotogrametryczną, fotografię lotniczą i obrazy satelitarne oraz pomiary topograficzne (w tym trójwymiarowe profilowanie badanych powierzchni). Podczas wykopalisk odkryto nieznane fakty z historii miasta Ptolemais, na różnych jego etapach rozwoju, a także poszerzono wiedzę na temat roli Afryki Północnej na tle innych wielkich centrów starożytnej cywilizacji.

 

Jaworski P., Misiewicz K. (eds), Results on non-invasive surveys [Ptolemais II], Warszawa 2015
LINK: Ptolemais II